• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Теглене от сметка

За да изтеглите пари от търговска сметка, ще трябва да преминете през няколко етапа, включително да изберете типа на метод за теглене и да въведете информацията за сметката. След като се попълни формулярът за заявка за теглене, сумата, която изтегляте, ще бъде премахната от сметката и трябва да бъде преведена по заявената от вас услуга.

Уважаеми клиенти, напомняме, че когато теглите средства чрез платежни системи, трябва да спазвате следното правило: валутата на платежната система, както и валутата на депозиране и теглене трябва да бъде една и съща.

Всички тегления и депозити се обработват през работното време на Финансовия отдел от понеделник до петък, 10:00 - 19:00 ч. (UTC+3). За повече информация относно тегленето и депозирането на средства, моля натиснете тук.

×

Паричен превод по банкова карта

Системна такса. Тегленето се обработва в рамките на 1-6 работни дни.

Теглене чрез Litecoin

Такса: 0,5%. Тегленето се обработва в рамките на 1-7 работни часа.

Теглене чрез Биткойн

Такса: 0,5%. Тегленето се обработва в рамките на 1-7 работни часа.

Трансфер чрез PayCo

Системна такса. Тегленето се обработва в рамките на 48 часа.

Withdrawal via Tether (USDT)

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Binance Coin

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Dogecoin

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Bitcoin Cash

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Ethereum

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via EOS

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Cardano

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via DASH

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Ripple

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via NEO

Fees: 1.6%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.