• العربية
 • Български
 • 中文
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

InstaForex: Smlouva

Tisk
InstaForex: Smlouva

Tato smlouva se uzavírá mezi Insta Service Ltd. (Dále v textu jako "Společnost") a Partnerem. Zúčastněné strany souhlasí s:

 1. Obecné ustanovení
  1. Společnost a Partner převzali povinnosti za účelem získání Klientů. Tito Klienti provádějí obchodní operace s instrumenty, které nabízí společnost.
  2. Partner převzal práva a povinnosti uvedeny níže v této Smlouvě, za účelem přitáhnout Klientů, kteří akceptují podmínky smlouvy o brokerských službách poskytovaných Společností. Partner také převzal práva a povinnosti uvedené níže. Dodržováním závazků uvedených v této Smlouvě, Partner získává Klienty pro Společnost, avšak jedná vlastním jménem.
  3. Partner bezpodmínečně souhlasí, že všichni získání Klienti jsou Klienty Společnosti.
  4. Jazyk
   1. Jazykem této smlouvy je Angličtina.
   2. Pro pohodlí klienta může společnost poskytnout verzi smlouvy v jiném jazyce než je Angličtina. Přeložená verze Smlouvy má však pouze informativní funkci.
   3. V případě, že se vyskytne při čtení rozdíl mezi přeloženou verzí a originální anglickou verzí Smlouvy, nadřazený charakter mají informace uvedené v anglické verzi.
  5. Potvrzení identity partnera
   1. Společnost může požádat o potvrzení jakékoli informace poskytnuté Partnerem při registraci do Partnerského programu. Za tímto účelem má Společnost právo požadovat naskenovanou kopii nebo notářsky ověřenou kopii Partnerových identifikačních dokumentů (dle uvážení Společnosti).
   2. Pokud Partner neobdržel požadavek Společnosti na poskytnutí naskenované kopie nebo notářsky ověřené kopie svých identifikačních dokumentů, verifikace Partnerského účtu se nepovažuje za povinnou, ovšem Společnost si vyhrazuje právo zamítnout přístup neverifikovaných účtů k určitým službám. V tomto případě může partner volitelně podstoupit ověřovací proces.
   3. Pokud se jakákoliv, v době registrace, Partnerem poskytnutá informace (jméno, adresa nebo telefonní číslo) změnila, Partner musí neprodleně informovat o této změně oddělení Partnerských vztahů společnosti a požádat o aktualizaci informací.
   4. Partner se seznámil a souhlasí, že jakékoliv informace poskytnuté při registraci, mohou být použity Společností na kampaň proti praní peněz.
   5. Partner přijímá odpovědnost za pravost svých identifikačních dokumentů (kopií) a je si vědom práva Společnosti kontaktovat správní orgány země, kde byl identifikační doklad vydán za účelem potvrzení jeho pravosti, v případě pochybností. V případě padělání, Společnost má právo nahlásit Partnera justičnímu orgánu v souladu s legislativou země, kde byl dokument vydán.
 2. Vztah s klienty
  1. Partner může poskytovat jakékoli reklamní informace o Společnosti potencionálním Klientům a to tím, že jich odkáže na příslušnou sekci webstránky Společnosti a na informace, které schválila Společnost.
  2. Partner garantuje autentičnost a právní platnost všech dokumentů a smluv, které Partner předloží Společnosti jménem Klienta.
  3. Partner musí poskytnout Klientovi nezbytné a spolehlivé informace spojené s podepsáním brokerské smlouvy mezi Klientem a Společností, podat vysvětlení týkající se jejího obsahu a konzultovat s Klientem služby Společnosti.
  4. Partner je povinen upozornit Klienta na rizika spojená s účastí na burzovním obchodování před podpisem Smlouvy o všeobecných obchodních podmínkách.
  5. Doporučení a také poskytování informací, které mohou motivovat Klienta k provádění obchodních operací nejsou službami, které poskytuje společnost. Ve výjimečných případech má Společnost právo poskytnout informace, doporučení a částečně rady Klientovi, ovšem v tomto případě nebude zodpovědná za důsledky a profitabilitu takových rad poskytnutých Klientovi. Všechny obchodní operace prováděné Klientem, jako výsledek určité nepřesnosti informací nebo omylů, jdou na odpovědnost za provedení na stranu Klienta a taktéž Společnosti.
  6. Partner by se měl zdržet jakýchkoliv doporučení a rad poskytnutých Klientovi ohledně provádění obchodních operací na Obchodním účtu klienta. V opačném případě, Společnost není zodpovědná za důsledky těchto doporučení nebo rad.
 3. Práva a povinnosti partnera
  1. Partner je povinen získávat nové Zákazníky tak, aby Zákazníci uzavřeli smlouvy o zprostředkovatelských službách se Společností a mohli tak obchodovat na mezinárodních finančních trzích podle podmínek Společnosti. Partnerská provize je vyplácena pouze za první vklad jedinečného klienta, který předtím ve společnosti neměl žádné účty.
  2. Partner je povinen otevřít si partnerský účet u společnosti, na který bude dostávat partnerské provize.
  3. Partner má zakázáno uzavírat jakékoliv kooperace nebo jiné Dohody (Smlouvy), které dávají právo delegovat Partnerské práva nebo jejich části uvedené v této Smlouvě třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Podpis práva na poskytnutí této moci je možný pouze po provedení posouzení ze strany Společnosti.
  4. Partner má právo plánovat a realizovat nezávislé marketingové a reklamní kampaně po předchozí konzultaci se společností.
  5. Společnost si vyhrazuje právo zrušit partnerovu provizi bez upozornění v případě, že partner využívá klíčové slovo "InstaForex" a jakékoliv jiné varianty jeho písemné podoby, včetně příbuzných slov v cizích jazycích ve vyhledávacích rozhraních jako jsou Yandex, GOOGLE atd., pro získávání klientů.
  6. Jak je definováno ve Smlouvě o všeobecných obchodních podmínkách, partnerský účet je dostupný také v módě soukromého klientského účtu, čili Partner má právo provádět obchodní operace na partnerském účtu. Kvůli rychlým změnám ve směnných kurzech národních měn používaných klienty pro vklady na své obchodní účty, společnost si vyhrazuje právo použít průměr směnných kurzů při vyúčtování s partnery.
  7. V případě objevení se jakýchkoli problémů spojených s provozováním podnikání a poskytování služeb, které poskytuje Společnost, je Partner povinen poskytnout Společnosti veškeré nezbytné informace tak, že Společnost bude schopna vyřešit včas daný problém.
  8. Partner nemá právo provádět jakékoliv obchodní operace na Klientově obchodním účtu.
  9. Partner nemá právo provádět jakékoliv Klientské platby (hotovostní nebo bezhotovostní v národní nebo cizí měně), přebírat prostředky, cenné papíry nebo ostatní majetek od Klienta.
  10. Partner má právo sledovat efektivitu reklamních kampaní přes partnerské poznámky a statistiky poskytované Společností.
  11. Partner má právo vkládat a vybírat prostředky z partnerského účtu v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.
  12. Partner má právo použít vzhled značkových produktů Společnosti pro reklamní účely.
  13. Partner nemá právo získávat další partnery.
  14. Partner nemá právo získávat PAMM obchodníky a získávat provizi z jejich obchodů.
  15. Partner má právo získávat PAMM investory.
 4. Práva a povinnosti společnosti
  1. Společnost je povinna otevřít obchodní účty v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Klientovi, jehož Partner získal.
  2. Společnost je povinna dát Klientovi příležitost provádět obchodní operace v systému pomocí Společností přiděleného loginu a hesla.
  3. Společnost je povinna provést platby získaného příjmu Partnerovi na měsíční bázi a zúčtovat výdaje podle postupu uvedeného v klauzuli 10 této smlouvy.
  4. Společnost má právo vyžádat si kompletní zprávu o průběhu a výsledcích kampaní pořádaných za účelem získání Klientů.
  5. Společnost má právo zrušit tuto smluvní dohodu v případě, že Partner nezíská 3 nebo více Klientů do 30 dnů od momentu registrace do Partnerského programu. Tito klienti nemohou být Partnerovi blízcí příbuzní v případě, že partner je fyzická osoba nebo příbuzný zakladatelů v případě, že partner je právnická osoba a také jsou vyloučeny soukromé účty Partnera.
  6. Společnost má právo vyloučit Klienty obchodní účet z partnerovy skupiny v případě, že na účtu nebyl do 30 dnů od registrace proveden vklad nebo obchodní operace.
  7. V případě, že Partner neplní povinnosti v souladu s touto Smlouvou, společnost má právo vyjmout Klientů z Partnerské skupiny.
  8. Společnost má právo informovat Klientů, kteří jsou v partnerově skupině o provizí získané Partnerem za nimi provedené obchodní operace na mezinárodních finančních trzích v souladu s touto smlouvou.
  9. V případě, že Partner poruší nebo není schopen plnit povinnosti této Smlouvy, Společnost má právo odstoupit od této smlouvy na základě vlastního uvážení.
  10. Společnost má právo provést další činnosti stanovené v této Smlouvě a její Dodatcích.
  11. Společnost zaplatí jednorázovou provizi za každého nového aktivního obchodníka uvedeného Partnerem bez ohledu na to, zda Zákazníci realizovali zisk nebo ne. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout nebo odložit platbu provize v případě nedostatečného objemu obchodních operací daného zákazníka.
 5. Principy práce Partnera a získávání Klienta
  1. Partner má právo vytvořit si webstránku týkající se činností Společnosti, která obsahuje informace týkající se světových finančních trhů a poskytovaných brokerských, dealerských a investičních služeb v souladu s požadavky v klauzuli 3 této Smlouvy.
  2. Registrace Klienta a jeho vložení do Partnerské skupiny se uskuteční jednou z následujících metod:
   1. Klient klikne na partnerský link vedoucí na oficiální webstránku Společnosti.
   2. Klient vloží partnerský kód do registračního formuláře nového obchodního účtu.
   3. Partner poskytne Společnosti Klientem podepsaný identifikační formulář.
  3. Klient má právo odmítnout služby Partnera a získat služby přímo od Společnosti.
  4. Převádět klientů z jedné partnerské skupiny do jiné je zakázáno kvůli zabránění neférové ​​soutěže. Tato klauzule této smlouvy se týká také stávajících klientů otevírajících si nové obchodní účty u Společnosti s cílem přesunout se do partnerské skupiny. Poznámka: Klient může požádat Společnost o vysvětlení, proč se přesunul pod jinou partnerskou skupinu. Společnost musí posoudit a doručit rozhodnutí pro každou žádost individuálně.
  5. Partner nemusí dostat provize z jeho/jejích vlastních účtů a účtů jeho/její příbuzných, pokud je partner fyzická osoba a ze soukromých účtů zakladatelů nebo jejich příbuzných, v případě, že partner je právnická osoba.
 6. Řešení sporů
  1. Partner má právo uplatnit stížnost v případě, že se objeví sporná situace. Stížnosti jsou akceptovány do 5 pracovních dnů od okamžiku vzniku příčiny reklamace.
  2. Stížnost může být napsána na papíře a zaslána poštou na adresu Společnosti nebo e-mailem a zaslána na oficiální emailové adresy, které jsou napsány na webstránce Společnosti. Stížnosti provedené všemi ostatními způsoby (fórum, telefon atd.) Se nebudou posuzovat.
  3. Stížnost musí obsahovat:
   1. jméno a příjmení Partnera/názvu společnosti Partnera;
   2. popis podstaty sporné situace;
   3. ostatní detaily, které by mohly přispět ke vyřešení sporné situace.
  4. Stížnost nesmí obsahovat:
   1. emocionální hodnocení sporné situace;
   2. verbální urážky Společnosti;
   3. zbytečnosti.
  5. Společnost má právo vyžádat si od Klienta/Partnera poskytnutí jakýchkoli informací nezbytných pro řešení sporu.
  6. Společnost má právo zamítnout žádost v případě, že podmínky uvedené v klauzulích 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 a 7.3 nejsou splněny.
  7. Společnost je povinna vyšetřit partnerova stížnost, učinit rozhodnutí o sporné situací v nejkratším možném čase a pomocí e-mailu to oznámit Partneru. Nejdelší přípustná doba pro vyšetřování sporné situace je 10 dní od okamžiku přijetí stížnosti.
  8. Jakékoli spory nebo stížnosti neošetřené touto Smlouvou budou řešeny jednáním.
  9. Před postoupením sporu na Rozhodčí soud je nejprve třeba pokusit se o vzájemné zmírové řízení. Žaloba může být podána k soudu v případě, že stížnost nebyla posouzena ke spokojenosti nebo odpověď na stížnost nebyla přijata v rámci období popsaného v klauzulích 6.5, 7.2 a 7.3 této smlouvy.
 7. Výměna údajů
  1. Společnost používá následující způsoby komunikace pro komunikace s Partnerem:
   1. email;
   2. fax;
   3. telefon;
   4. pošta;
   5. oznámení v příslušné sekci webstránky Společnosti;
   6. interní zprávy v obchodní platformě;
   7. ostatní elektronické komunikační prostředky stanovené Společností (Skype, ICQ, atd.)
  2. Partner může použít na kontaktování Společnosti všechny způsoby vyjmenované v Klauzule 7.1 této smlouvy.
  3. Zprávy, dokumenty, oznámení, upozornění, potvrzení, reporty, atd., Budou považovány za přijaté druhou Stranou:
   1. 1 hodinu po zaslání zprávy emailem;
   2. 1 hodinu po zaslání zprávy přes poštu obchodního terminálu;
   3. 1 hodinu po zaslání zprávy faxem;
   4. ihned po ukončení telefonického rozhovoru;
   5. 7 kalendářních dnů po zaslání dokumentu poštou;
   6. 1 hodinu po zveřejnění zprávy na webstránce Společnosti.
 8. Důvěrné informace
  1. Partner nemá právo vyzradit informace obdržené od Společnosti během spolupráce, a také informace, které obsahuje tato smlouva, po celou dobu trvání Smlouvy a ještě 5 let po jejím zrušení.
  2. Partner nemá právo poskytovat tajné informace konkurenční třetí straně týkající se podnikání Společnosti a poskytování její služeb.
  3. Strany musí garantovat důvěrnost informací týkajících se osobních údajů Klienta, dat jeho/jejích účtů a jejich obchodních operací.
 9. Příjem a vzájemné vyrovnání stran
  1. V případě, že některé registrační údaje partnera jsou shodné s registračními údaji klienta, který patří do partnerovy skupiny, Společnost si vyhrazuje právo posoudit tuto shodu jako důvod pro uplatnění doložek 5.5 a 9.5 této dohody vůči partnerskému účtu v plné míře.
  2. V případě, že se používá pro partnerský účet a klientský účet, který patří do partnerské skupiny, jedna a stejná IP adresa, Společnost si vyhrazuje právo posoudit tuto shodu jako důvod pro uplatnění doložek 5.5 a 9.5 této dohody vůči takovému partnerskému účtu v plně míře.
  3. Společnost může považovat případy porušení klauzulí 3.1, 5.4 a 9.4 této Smlouvy ze strany Partnera jako neslučitelnou s principy partnerského programu. Klienti získání porušením výše uvedených doložek této dohody budou vyloučeni z partnerské skupiny a provize získaná z jejich obchodů bude plně zrušena.
  4. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout partnerovu žádost o výběr partnerských provizí, v případě zjištění porušení této Smlouvy a nesouladu partnerové aktivity s touto Smlouvou.
  5. Partner má na měsíční bázi právo požádat o srovnávací kontrolu počtu získaných Klientů a Klientských účtů.
  6. V případě zjištění porušení obecných nařízení InstaForexu, pravidel bonusového systému nebo by měla být zúčtována provize z možných podvodných účtů, Společnost si vyhrazuje právo zrušit provize z takových účtů a vyjmout takových klientů z Klientovy partnerské skupiny.
  7. Provize je připsána na partnerský účet ne dříve než po 1 měsíci poté, co Klient provedl vklad. Maximální čas vyplacení provize není specifikován, kvůli zabránění nezákonné použití programu.
  8. V případě, že Klient patřící do partnerské skupiny, požádá Oddělení dílingu Společnosti o prošetření stížnosti vztahující se na objednávky, za kterou Partner získal provizi, Společnost si vyhrazuje právo zrušit tuto partnerskou provizi v plné výši.
  9. Společnost vyplácí Partnerovi provize v souladu s Přílohou 1 této smlouvy.
  10. Strany nezávisle počítají a platí své daně a plní ostatní povinnosti vůči třetím stranám.
  11. Výběr provizí musí být proveden za podmínek definovaných platebním systémem, avšak v případě provize získaných z klientů, který vložili prostředky pomocí kreditní karty nebo jiných platebních systémů, termín výplaty provize se může prodloužit až na 45 dní od posledního vkladu přes příslušný systém, přičemž pokud je to nutné, je možné i další rozšíření této lhůty. Společnost musí náležitě o uplatnění takových omezení informovat Partnera.
  12. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provize pouze v případě, že Partner má minimálně 3 aktivně obchodujících klientů.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva se stává účinnou datem podpisu obou stran.
  2. Tato smlouva je platná 12 měsíců od okamžiku jejího podpisu oběma Stranami.
  3. Pokud byly naplněny všechny podmínky této smlouvy, Smlouva bude automaticky prodloužena na dobu neurčitou.
  4. Podmínky dohody mohou být změněny jednostranně ze strany Společnosti s 5 denním předchozím upozorněním.
  5. Jakákoli strana této Smlouvy má právo odmítnout jednat podle této smlouvy jednostranně, bez soudního postihu, avšak musí o tom upozornit druhou stranu 5 dnů dopředu.
  6. Smlouva může být anulována soudním postupem na žádost jedné ze Stran v případě opakovaného porušení povinností, a rovněž v ostatních případech, z důvodu změny platné legislativy.
  7. Všechny doplnění, změny a dodatky této smlouvy vstupují v platnost podpisem oprávněného zástupce v čase určeném těmito doplněními, změnami nebo dodatky. Pokud datum vstupu v platnost není určen, pak se smlouva stává platnou v datu podpisu oběma Stranami.
  8. Tato smlouva a všechny dodatky jsou zhotoveny jako duplikáty, každý se stejnou mocí, pro každou Stranu.

* Příloha č. 1:
 Vzájemné vyrovnání
 1. Výše ​​partnerské provize je fixní.
  1. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi rovnající se částce počátečního vkladu Klienta v případě, že Klienty počáteční vklad byl menší než 200 USD.
  2. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 200 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více 200 do 500 USD.
  3. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 300 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více než 500 do 1000 USD.
  4. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 500 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více než 1 000 do 2 500 USD.
  5. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 750 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více než 2500 do 5 000 USD.
  6. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 1 000 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více než 5 000 do 10 000 USD.
  7. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 1 500 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad více než 10 000 až 20 000 USD.
  8. Společnost je povinna vyplatit Partnerovi provizi 2 000 USD v případě, že Klient udělal počáteční vklad větší než 20 000 USD.
 2. Jakékoliv další platby jsou možné pouze v případě, že Společnost a Partner se na tom dohodli další Smlouvou.
13.06.2021